Διαμεσολάβηση

Τι ακριβώς είναι η διαμεσολάβηση; Πρόκειται για μία διαρθρωμένη διαδικασία διαπραγματεύσεων η οποία διεξάγεται με τη βοήθεια ενός τρίτου, ειδικά εκπαιδευμένου, ουδέτερου και αμερόληπτου προσώπου που έχει επιλεγεί από τα μέρη, του διαμεσολαβητή.

Διαμεσολάβηση μπορεί να διεξαχθεί για διαφορές αστικού και εμπορικού δικαίου, καθώς και για διαφορές της καθημερινότητας, όπως αυτές που σχετίζονται με τις σχέσεις και τις αποφάσεις μεταξύ συζύγων ή συνεταίρων. Ακόμη η διαμεσολάβηση είναι συνήθως η ιδανική λύση για διαφορές που προκύπτουν στο περιβάλλον εργασίας όπου απαιτείται ταχύτατη και διακριτική λύση των διαφορών (workplace conflict resolution), στο σχολικό περιβάλλον όπου οι ισορροπίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες (σχολική διαμεσολάβηση) καθώς και σε κοινωνικά ζητήματα, όπως αυτό της κοινωνικής ανισότητας μεταξύ διαφορετικών ομάδων. Επίσης, η διαμεσολάβηση είναι η δημοφιλέστερη τεχνική επίλυσης διαφορών μεταξύ κρατών σε διεθνή ζητήματα

Σε αντίθεση με τη δικαστική οδό, στη διαμεσολάβηση τα μέρη έχουν τον απόλυτο έλεγχο του αποτελέσματος της διαδικασίας (εκούσια διαδικασία) καθώς επιλέγουν τα ίδια το διαμεσολαβητή, μπορούν να διακόψουν όποτε το θέλουν χωρίς να χάνουν τα δικαιώματά τους και το πιο σημαντικό, λαμβάνουν τα ίδια την απόφαση και όχι κάποιος τρίτος. Ο διαμεσολαβητής δεν έχει το ρόλο του δικαστή ή του διαιτητή, δεν αποφασίζει, ούτε υποβάλει λύσεις. Αντιθέτως ο ρόλος του είναι να διαμορφώνει τη διαδικασία ανάλογα με την περίπτωση με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει τα μέρη να διαπραγματευτούν αποτελεσματικά. Η διαδικασία είναι φιλική και ανθρωποκεντρική και σχεδιάζεται ανά περίπτωση. Ακόμη, επειδή υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο απευθείας διάλογος δεν είναι εποικοδομητικός, ο διαμεσολαβητής αν το κρίνει σκόπιμο μπορεί να συναντάται και να συζητά ξεχωριστά με τα μέρη, προσφέροντας μία ακόμη δυνατότητα που δεν δίνεται στις απλές διαπραγματεύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες