Εμπιστευτικότητα

 Η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι απολύτως εμπιστευτική όχι μόνο έναντι τρίτων αλλά και μεταξύ των μερών.

 

Τι καλύπτεται από το απόρρητο της διαμεσολάβησης;

  • Το ίδιο το γεγονός πως διεξάγεται διαμεσολάβηση για τη συγκεκριμένη διαφορά καθώς και η ταυτότητα των ατόμων που εμπλέκονται μπορούν να παραμείνουν απόρρητα εάν το επιθυμούν τα μέρη.
  • Όσα λέγονται πριν και κατά τη διάρκειά της είναι εκ του νόμου απόρρητα. Μάλιστα, όσοι συμμετέχουν δεσμεύονται και γραπτώς για την τήρηση της εμπιστευτικότητας. Ο διαμεσολαβητής και οι υπόλοιποι που παρίστανται δεν μπορούν να καταθέσουν ως μάρτυρες σε δικαστήριο για ό,τι πληροφορήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης.
  • Ειδικότερα, τα όσα αναφέρονται στις κατ' ιδίαν συναντήσεις του διαμεσολαβητή με καθένα εκ των μερών, παραμένουν απολύτως εμπιστευτικά και δεν κοινοποιούνται ούτε στην άλλη πλευρά εκτός εάν το μέρος δηλώσει ρητά πως επιθυμεί να μεταφερθεί κάτι στο άλλο μέρος. Στόχος είναι να μπορούν τα μέρη να διαπραγματευτούν ελεύθερα και να συζητήσουν με το διαμεσολαβητή χωρίς να φοβούνται.
  • Οι όροι της συμφωνίας στην οποία θα καταλήξουν τα μέρη μπορούν να παραμείνουν απόρρητοι εφόσον το επιθυμούν, με εξαίρεση τα όσα είναι απαραίτητο να κοινοποιηθούν ώστε να καταστεί η απόφαση εκτελεστή αν τα ίδια το επιλέξουν.