Πόσο κοστίζει;

Το κόστος της διαμεσολάβησης συμφωνείται ελεύθερα από το διαμεσολαβητή και τα μέρη. Ο υπολογισμός του κόστους διαμεσολάβησης μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα και από σύλλογο σε σύλλογο (διαμεσολαβητών) ή επιμελητήριο. Υπάρχουν δύο μοντέλα υπολογισμού: ένα με βάση το χρόνο διάρκειας της διαδικασίας και ένα με βάση το ύψος του αντικειμένου της προς επίλυση διαφοράς.

  • Στην Ελλάδα, για τις αστικές και εμπορικές υποθέσεις, αν και δεν αποκλείεται διαφορετική συμφωνία μεταξύ των μερών και του διαμεσολαβητή, το κόστος για όλες τις διαμεσολαβήσεις είναι συγκεκριμένο, υπολογίζεται με βάση τη διάρκεια της διαδικασίας και ρυθμίζεται με την Υπ. Απόφαση Αρ. Πρωτ. 1460 οικ/ 2012 (Φ.Ε.Κ. Β' 281/ 13.02.2012). Το ποσό μοιράζεται ισομερώς στα μέρη, εκτός αν όλοι συμφωνούν σε μία διαφορετική κατανομή του κόστους. Ο συνολικός αριθμός των ωρών είναι το άθροισμα του χρόνου προετοιμασίας και του χρόνου τις διαδικασίας. Το ανώτατο όριο είναι 24 ώρες, συνήθως όμως οι διαμεσολαβήσεις είναι κατά πολύ μικρότερες σε διάρκεια (βλ. σχετική ερώτηση για τη διάρκεια). Για τον αριθμό των ωρών που απαιτούνται για την υπόθεσή σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε το διαμεσολαβητή. Σε περιπτώσεις όπου τα μέρη καλούνται να προχωρήσουν σε διαμεσολάβηση από το νόμο, ενδέχεται να υπάρχουν διαφορετικές, σταθερές χρεώσεις ανά υπόθεση. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις διαμεσολάβησης (π.χ. στο εργασιακό περιβάλλον) δεν υπάρχει ιδιαίτερη πρόβλεψη του νόμου.  
  • Στην Κύπρο το κόστος της διαμεσολάβησης συμφωνείται ελεύθερα, ή ορίζεται από τον φορέα στον οποίο υπάγεται ο διαμεσολαβητής. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κύπρου, για τις διαμεσολαβήσεις σε εμπορικές υποθέσεις έχει υιοθετήσει το μοντέλο υπολογισμού με βάση το ύψος του αντικειμένου της διαφοράς. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σελίδα 15 της παρακάτω εγκυκλίου για τις χρεώσεις που ισχύουν σήμερα: Κατάσταση χρεώσεων

Τέλος, το κάθε μέρος πρέπει να συνυπολογίσει στο κόστος της διαμεσολάβησης και την αμοιβή του δικηγόρου του όταν αυτός παρίσταται στη διαδικασία είτε υποχρεωτικά είτε κατ' επιλογή του μέρους.

Το συνολικό κόστος της διαμεσολάβησης είναι σαφώς μικρότερο του κόστους μίας δικαστικής διαμάχης κατά μικρότερο ή μεγαλύτερο ποσό, ανάλογα με την υπόθεση.