Η απόφαση είναι δεσμευτική;

Κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης τα μέρη καταλήγουν σε συμφωνίες σε διάφορα ζητήματα. Μπορεί να συμφωνήσουν σε όλα, μπορεί όμως να λύσουν μόνο ορισμένα από αυτά (ενδιάμεση ή μερική συμφωνία) και να αφήσουν τα υπόλοιπα για μία μελοντική διαμεσολάβηση ή άλλη διαδικασία επίλυσης διαφορών. Όλες οι συμφωνίες, είτε μερικές είτε συνολικές αποτυπώνονται σε έγγραφο και υπογράφονται.  

  •   Η οποιαδήποτε συμφωνία στην οποία καταλήγουν τα μέρη υπογράφεται από αυτά, τους δικηγόρους τους (όταν η διαμεσολάβηση διενεργείται στην Ελλάδα) και το διαμεσολαβητή, και τα δεσμεύει απόλυτα. Κανένα μέρος δε μπορεί να παρεκκλίνει από ό,τι έχει συμφωνηθεί και υπογραφεί, όπως άλλωστε ισχύει για όλες τις συμφωνίες τις οποίες εγκρίνουμε και υπογράφουμε. Το έγγραφο διατηρείται στο αρχείο του διαμεσολαβητή και εάν ζητηθεί από τα μέρη, κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο*, έχει ισχύ δικαστικής απόφασης και αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Στην τελική έγγραφη συμφωνία, εφόσον είναι προϊόν της ελεύθερης βούλησης των μερών, φυσικά δε χωρούν ένδικα μέσα (έφεση, αναίρεση). Παρόλ' αυτά, η διαμεσολάβηση προσφέρει την ευκαιρία να βρεθεί μία λύση που ικανοποιεί πλήρως τα μέρη ώστε να επιθυμούν τα ίδια να τηρήσουν τη συμφωνία και να μη νιώθουν πίεση από αυτή.
  •   Ακόμη, τα μέρη, ο διαμεσολαβητής, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος παρίσταται είτε σε μέρος είτε σε ολόκληρη τη διαδικασία, ακόμη και αν δεν είναι από αυτούς που υπογράφουν την τελική απόφαση, υπογράφουν το σύμφωνο υπαγωγής στη διαμεσολάβηση και δεσμεύονται από τους όρους του και ιδιαίτερα από την τήρηση της εμπιστευτικότητας. Οποιαδήποτε παραβίαση επιφέρει έννομες συνέπειες. 

(*Για διαμεσολαβήσεις στην Ελλάδα: Εάν το ζητήσει έστω και ένα από τα μέρη που υπέγραψαν, η απόφαση κατατίθεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιοχής όπου διεξήχθει η διαμεσολάβηση με επιμέλεια του διαμεσολαβητή. Το παράβολο κατάθεσης στο δικαστήριο ανέρχεται στα 100 ευρώ.

Για διαμεσολαβήσεις στην Κύπρο: Εάν συμφωνούν γραπτώς εκ των προτέρων ή σε μεταγενέστερο στάδιο όλα τα μέρη που υπέγραψαν την τελική συμφωνία συμβιβασμού, αυτή μπορεί να κατατεθεί με την επιμέλεια ενός ή όλων των μερών στο αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο μαζί με τη σχετική αίτηση για εκτέλεση συμφωνίας συμβιβασμού)